Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับองค์กร
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐาน
พันธกิจ
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บทบาทหน้าที่
กฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
โครงสร้างองค์กร
แผนผังอัตรากำลัง
คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบแสดงสถานะการเงิน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาถนน
แผนพัฒนาน้ำ
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการดำเนินงานประจำปี
การบริหารงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการฝึกอบรมบุคลากร
แผนการจัดองค์ความรู้องค์กร (KM)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสในองค์กร
แผนส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในองค์กร
แผนแม่บทสารสนเทศและเทคโนโลยี
แผนปฏิบัติสร้างความผาสุกในองค์กร
กฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือสั่งการ การบริหารงานบุคคล
การจัดซื้อ จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ศูนย์บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน
ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย
ศูนย์ อปพร.
ศูนย์อำนวยความสะดวกประชาชน
หนังสือ/ประกาศ อบต.หนองม่วง
ดาวโหลดเอกสารต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานงบกลาง
แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์เรียนรู้ สินค้าชุมชน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ชุมชนท้องถิ่นร่วมใจเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
สารสนเทศ
ระบบ E-Plan
ระบบ E-laas
ระบบ LHR
ระบบ Back office
ระบบ ITA
ระบบ จัดการควบคุมภายใน
ระบบ In fo
ระบบ หนังสือธุรการ
ระบบ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ระบบ ฐานข้อมูล สุนัข-แมว
ติดต่อเรา
กระดานสนทนา ถาม ตอบ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียมข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสภาอบต.หนองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 (01 มิ.ย. 2564)  
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประเภทตามภารกิจ) (21 พ.ค. 2564)  
ประกาศ อบต.หนองม่วง เรื่อง ผลคะแนนสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสา... (19 พ.ค. 2564)  
ประกาศ อบต.หนองม่วง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนกงานจ้าง... (17 พ.ค. 2564)
ประกาศ อบต.หนองม่วงการสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกเป็นพนักงานจ้าง(ประเภทภารกิจ)ปีงบ... (09 เม.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เรื่อง ยกเลิกรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสรรหาเป็น... (01 เม.ย. 2564)
ประกาศการมอบหมายงานในหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองปลัดองค์การบริหาร... (27 มี.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) นักวิชาการตรวจสอบภายใน (08 มี.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) สายงานบริหาร (08 มี.ค. 2564)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประเภทตามภารกิ... (01 มี.ค. 2564)
ประกาศ เรื่องผลคะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เ... (25 ก.พ. 2564)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปี ... (23 ก.พ. 2564)
แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 (19 ก.พ. 2564)
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี... (18 ก.พ. 2564)
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต... (18 ก.พ. 2564)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการชุมชนท้องถิ่นร่วมใจเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบ... (17 ก.พ. 2564)
ประชุมสภาอบต.หนองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 (09 ก.พ. 2564)
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้ารับฟังการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง... (09 ก.พ. 2564)
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ ประจำปี ... (09 ก.พ. 2564)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทตามภารกิจองค์การบริ... (29 ม.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กองส่งเสริมการเกษตร อบต.ห... (08 เม.ย. 2564)  

อบต.หนองม่วง ได้ออกพื้นที... (17 มี.ค. 2564)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง... (12 มี.ค. 2564)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง... (04 มี.ค. 2564)

วันปิยะมหาราช วันที่ 23 ต... (26 ต.ค. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง... (14 ต.ค. 2563)

โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภ... (28 ก.ย. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง... (16 ก.ย. 2563)

อบต.หนองม่วง จัดโครงการอบ... (25 ส.ค. 2563)

โครงการรณรงค์การลดปริมาณข... (05 ส.ค. 2563)

อบต.หนองม่วง เข้าร่วมการจ... (28 ก.ค. 2563)

โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้... (17 ก.ค. 2563)

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่... (16 ก.ค. 2563)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกี... (08 พ.ค. 2563)

องค์บริหารส่วนตำบลหนองม่ว... (26 มี.ค. 2563)

องค์บริหารส่วนตำบลหนองม่ว... (13 มี.ค. 2563)

โครงการเฝ้าระวัง รณรงค์ป้... (27 ก.พ. 2563)

อบต.หนองม่วงออกพื้นที่พบป... (10 ก.พ. 2563)

โครงการกิจกรรมจัดงานวันเด... (11 ม.ค. 2563)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศู... (30 ธ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกใหญ่-บ้านดงมัน (ช่วงหนองตูม) (05 ก.ค. 2564)  
สัญญาซื้อขาย รถบรรทุก(ดีเซล) (17 มิ.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะ คสล. (หนองตูม) (31 พ.ค. 2564)  
สัญญาจ้างฝายน้ำล้นกุดเม็ก (แห่งที่ 3) (31 พ.ค. 2564)
สัญญาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยกุดเม็ก (แห่งที่ 2) (31 พ.ค. 2564)
ประกาศ ผู้ชนะรถยนต์นั่งส่วนกลาง (19 พ.ค. 2564)
ประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงถนน คสล บ้านโคกใหญ่ -บ้าน... (19 พ.ค. 2564)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านโคกใหญ่ -บ้านดงมัน(หนองตูม) (14 พ.ค. 2564)
ประกาศ จัดซื้อรถบบรทุก (ดีเซล) (07 พ.ค. 2564)
ราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) (06 พ.ค. 2564)
สัญญาก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน 3 โครงการ (02 มี.ค. 2564)
สัญญาก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน 5 โครงการ (08 ก.พ. 2564)
ขอบเขตงาน DLTV (07 ม.ค. 2564)
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยกุดเม็ก แห่งที่ 3 (02 ต.ค. 2563)
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยกุดเม็ก แห่งที่ 2 (02 ต.ค. 2563)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน 8 โครงการ (30 ก.ย. 2563)
สัญญาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) (30 ก.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างฝาย ลำห้วยกุดเม็ก แห่งที่ 3 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 (21 ก.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างฝาย ลำห้วยกุดเม็ก แห่งที่ 2 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 (21 ก.ย. 2563)
ประกาศราคารกลางฝาย 2 โครงการ (18 ก.ย. 2563)
Responsive image
หนังสือคำสั่งราชการ
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
OneDayTrip

ศูนย์เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ประจำปีงบประมาณ 2562

Responsive image